Wedding in Nizhny Novgorod

Photographer: Valeriya Kornacheva