Photoshoot in Valensole

Photographer: Valeriya Kornacheva