Photoshoot in Novosibirsk

Photographer: Valeriya Kornacheva