Photoshoot in Notting Hill, London

Photographer: Valeriya Kornacheva